3. Rättslig grund för behandlingar

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning;
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;
 • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;

Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
 • Behandlingen är nödvändig för att du eller vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd;
 • Behandlingen rör personuppgifter som du har har offentliggjort på ett tydligt sätt;
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet;

Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.

Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.