Lösning av konflikter

Konflikter och meningsskiljaktigheter ska i första hand lösas genom inbördes förhandling mellan parterna omedelbart när de uppkommit.

Konsumenten kan även anhängiggöra konflikten för avgörande hos konsumenttvistenämnden eller den tingsrätt inom vars jurisdiktion konsumenten har sin hemort eller permanenta boningsort.

Europeiska kommissionen har den 15.2.2016 öppnat ett ODR-forum för lösning av tvister via Internet (ODR = Order Dispute Resolution). Via ODR-forumet kan en konsument hänskjuta ett tvistemål till behandling i ett opartiskt tvistlösningsorgan utanför domstol i företagets hemland.

ODR-forumet hittar du här.

För men information om ODR på svenska klicka här.