Hållbar utveckling

Respekt och omsorg för miljön är involverade i varje delområde av vår verksamhet. Vi har arbetat hårt för att minska miljöpåverkan av våra produkter, allt från tillverkningen av våra produkter till deras slutliga placering. Läs mera om hållbarhet på vår webbplats.


Engagemang för miljöarbete

Som en del av det pågående miljöarbete, beskriver våra Eco Actions -handligar de processer och arbetsmoment vi följer för att utveckla hållbara produkter och tjänster. Sedan 1990-talet har vi mätt och ständigt minskat miljöpåverkan från våra produkter med hjälp av Livscykelanalys (LCA). Med LCA mäts alla faktorerna i produktens livscykel: produktion, transport, konsumentens användning och avfallshantering. Genom att tillämpa en sådan helhetssyn, ofta kallad "från vagga-till-grav", kan vi optimera materialvalen i våra produkter och identifiera leverantörer med förbättringspotential. undersöka varje steg i produktionen, inköp av material upp till slutförvaringen av produkten. Genom att utvärdera varje produkts klimatpåverkan, strävar vi efter att göra det bästa möjliga miljövalen för att ytterligare minska miljöpåverkan av våra produkter.


Tid för förändring

Vi är stolta över våra framsteg och vi kommer att fortsätta att ställa utmanande mål också i framtiden. Under perioden 2008-2014 har vi i Europa lyckats minska koldioxidutsläppen för TENA Flex -produkter med 7%, och 18%. för TENA Pants (IVL: av tredjepartskontroll, Svenska Miljöinstitutet).
Vi vill säkerställa god kontinuitet i utvecklingen och har därmed ställt följande mål:
  • Vi utvecklar hållbara lösningar för ett effektivt utnyttjande av förbättrad produktdesign och material.
  • Vi ser till att råvarorna är möjligast miljövänliga.
  • Vi arbetar för att minska produkt- och förpackningsavfall.
  • Vi skall minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, el och värme till 20 procent under åren 2005-2020.
  • Ständigt minska mängden avfall på våra fabriker.
  • Vi samarbetar med våra leverantörer för att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan.


Ansvarsfullt förvärvade material

Vi förstår att de val som görs idag påverkar morgondagen, både med tanke på miljön och våra egna liv. Produktionen av material ger upphov till den största miljöpåverkan under livscykeln för TENA produkter. Därför vill vi säkerställa att de material vi använder är producerat på ett ansvarsfullt sätt och med minimal påverkan på miljön. Alla våra leverantörer måste uppfylla strikta normer och säkerställa regelbundna inspektioner av kvalitet, produktsäkerhet, socialt ansvar och miljöskydd för att säkertälla förverkligandet av de strikta kraven. En av de produkter vi använder i produktionen av material är träfiber; En naturlig och förnybar resurs, härledd från ansvarsfullt skötta skogar.


Effektivare och renare produktion

Vi använder den modernaste tekniken i våra tillverkningsprocesser, för att möjligast effektivt tillverka produkter med så liten energianvändning som möjligt. De flesta av våra anläggningar har uppnått ISO 14001-certifiering, och nu förbereder vi också våra nya tillverkningsanläggningar att uppnå densamma .Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produktionsprocesser för att återvinna förpacknings- och överskottsmaterial - och vårt hårda arbete har redan belönats. I Europa har vi lyckats minska mängden avfall som deponeras med nästan 70 procent under de senaste sex åren. Optimal användning av produkter

I vårt breda produktsortiment hittar du produkter för dina behov, för allt från mindre läckage till en svårare grad av inkontinens. TENA-produkterna är anatomiskt formade för att sitta rätt och de ger dig skydd mot läckage, oönskade lukter samt ger en torr känsla.
TENA-produkterna är speciellt avsedda för urinläckage och de är mycket mer effektiva i att binda fukt och neutralisera lukter, jämfört med andra feminina hygienprodukter, som till exempel vanliga mensskydd. Produkter avsedda för urinläckage är mer effektiva för detta ändamål och ofta är själva produkten av mindre storlek och en mer diskret. Detta i sin tur stödjer en hållbar utveckling på grund av den mindre mängd material.